از نوع مرکاپتاید (Tin Mercaptide)

  • متیل تین مرکاپتاید (PayaTin MT-184)
  • بوتیل تین مرکاپتاید (PayaTin BTM-404)
  • اوکتیل تین مرکاپتاید (PayaTin OTM-804)

از نوع کربوکسیلات (Tin Cabroxilate)

  • متیل تین کربوکسیلات (PayaTin MTC-188)
  • بوتیل تین کربوکسیلات (PayaTin BTC-408)
  • اوکتیل تین کربوکسیلات (PayaTin OTC-808)